Rožnov pod Radhoštěm

Valašská Bystřice

Valašské Meziříčí

Kelč

 

Charita Valašské Meziříčí se podílí na poskytování humanitární a rozvojové pomoci doma i v cizině.

Humanitární pomoc je poskytována potřebným lidem, kteří se v důsledku přírodních katastrof či válek dostali do nepříznivé situace. Jedná se o akutní pomoc s cílem zajistit základní životní potřeby – pitnou vodu, potraviny, zdravotní materiál, ubytování. Naproti tomu rozvojová spolupráce je dlouhodobá pomoc s rozvojem v sociální a ekonomické oblasti, poskytovaná zaostalým regionům. 

 

 Humanitární pomoc – Charita Česká republika

Přejděte na stránky www.charita.cz do sekce humanitární pomoci.

 

Humanitární pomoc - Arcidiecézní charita Olomouc

Humanitární pomoc je poskytována potřebným lidem, kteří se v důsledku přírodních katastrof či válek dostali do nepříznivé situace. Jedná se o akutní pomoc s cílem zajistit základní životní potřeby – pitnou vodu, potraviny, zdravotní materiál, ubytování. Naproti tomu rozvojová spolupráce je dlouhodobá pomoc s rozvojem v sociální a ekonomické oblasti, poskytovaná zaostalým regionům.

Zapojením se do organizování celostátních sbírek a informováním veřejnosti se Arcidiecézní charita Olomouc zúčastňuje také pomoci organizované Charitou Česká republika.

Kontakt: Martin Zamazal - vedoucí humanitární pomoci 
588 519 469, 604 679 883
martin.zamazal@acho.charita.cz

…více na www.acho.charita.cz - sekce „humanitární pomoc“

Humanitární pomoc – Charita Valašské Meziříčí

Charita Valašské Meziříčí se zapojuje do všech sbírek, ať jde o pomoc potřebným v našem okolí, či obětem přírodních katastrof v ČR i ve světě.

Humanitární sbírka na pomoc obětem zemětřesení v Indonésii rok 2006.

V roce 2006 se Charita VM zapojila do této sbírky jednak propagací formou plakátků a jednak personálním zajištěním sbírky v Římskokatolickém kostele ve Valašském Meziříčí. Sbírka zde proběhla dne 25. 6. 2006 a vybralo se celkem 23.700,50 Kč.

Sbírka na setkání mládeže tří děkanátů ve Vsetíně 8. 4. 2006

Charita Valašské Meziříčí s podporou Charit v působnosti děkanátů Vsetín, Valašské Meziříčí a Valašské Klobouky iniciovala sbírku na pomoc Církevnímu dětskému domovu Emanuel ve Staré Vsi u Přerova. Sbírka byla určena na zakoupení auta pro tento dětský domov.

Mladí účastníci setkání přispěli částkou ve výši 4.713,50 Kč. Získaný výtěžek byl zaslán na konto Církevního dětského domova Emanuel.

Humanitární pomoc Haiti.

V roce 2008 a 2009 jsme například uspořádali Taneční večer, který přinesl na konto humanitární pomoci na Haiti celkem více jak 30 tisíc korun.

Další naše humanitární projekty jsou popsány v našich výročních zprávách (nahoře v sekci „Výroční zprávy“ a také v aktualitách na hlavní stránce webu Charity Valašské Meziříčí.

Aktuálně pomáháme

Adopce na dálku

Arcidiecézní charita Praha založila v roce 1993 projekt Adopce na dálku. Prostřednictvím dárců z ČR umožňuje vybraným dětem získat vzdělání přímo v jejich přirozeném kulturním prostředí. Výhodou této formy rozvojové spolupráce je vysoká transparentnost, efektivita a trvalost výsledků.

Také Charita VM má adoptované 4 děti z Indie. Za celoroční příspěvek se platí školné, školní pomůcky, 1 teplé jídlo denně, látky na školní uniformy a v případě potřeby neodkladná zdravotní péče. S dítětem má dárce neustálý kontakt v podobě dopisů, jeho vysvědčení a fotek.

Charita Valašské Meziříčí o tomto způsobu pomoci případným zájemcům zprostředkuje bližší informace.

Pro podrobnější informace můžete volat Ing. Martinu Doškovou – 731 340 299

Přímá pomoc

Obsahem přímé pomoci (PP) je poskytování finančních příspěvků nebo jiné hmotné pomoci (např. potraviny, ošacení). Poskytování PP se řídí vnitřní směrnicí Charity Valašské Meziříčí.

Pro podrobnější informace můžete volat Ing. Martinu Doškovou, 731 340 299, martina.doskova@valmez.charita.cz.

Poskytnutý příspěvek je určen na:

<pokrytí základních životních potřeb v návaznosti na životní či sociální minimum

<na další výdaje (např. letní tábor, vybavení do školy, kompenzační pomůcka, lednice).

Poskytnutý příspěvek zpravidla nepokryje celou výši nákladů spojených s řešením situace žadatele.

Pravidlem je, že příjemce nedostává poskytnutou pomoc v hotovosti. Je-li to možné, je tedy finanční příspěvek převeden na účel, na který je určen (např. nákup potravin).

Věcné a finanční prostředky pro poskytování přímé pomoci získáváme od dárců a z Tříkrálové sbírky. Vůči těmto lidem, popř. organizacím, cítíme velkou zodpovědnost za to, jak s těmito penězi naložíme. Proto máme vždy na zřeteli, aby každá koruna pomohla těm, kteří tuto pomoc skutečně potřebují.

Příjemcem přímé pomoci je jednotlivec nebo rodina, jejíž příjem je na hranici životního minima a

<která se neočekávaně ocitla v situaci spojené s výdajem silně zatěžujícím její rozpočet

<jejíž životní náklady se neočekávaně zvýšily nebo jsou trvale vyšší (např. z důvodu zdravotního postižení, nemoci, vysokého věku)

<která se na tuto situaci nemohla předem dostatečně připravit

<která je postižena přírodní katastrofou (např. vyhoření, vyplavení)

Pomoc je poskytnuta pouze těm žadatelům, kteří se aktivně podílejí na řešení své tíživé situace a vyzkoušeli již všechny dostupné možnosti.

Podání žádosti

O poskytnutí přímé pomoci (tedy finanční či jiné hmotné podpory) může požádat každý člověk, všechny žádosti jsou projednány.

Jak podat žádost:

1.    kontaktovat koordinátora přímé pomoci

2.    doručit písemnou žádost na adresu Charity Valašské Meziříčí.

Všechny žádosti o poskytnutí přímé pomoci zpracovává koordinátor PP. Na základě přijaté žádosti je provedeno sociální šetření, které má za cíl zmapovat finanční a sociální situaci žadatele. O poskytnutí příspěvku rozhoduje na základě zpracovaného šetření komise.

Lhůty zpracování žádostí

Ve většině případů je vydáno rozhodnutí o poskytnutí popř. neposkytnutí příspěvku do sedmi dnů od podání žádosti.

V akutních případech však usilujeme o to, aby předložená žádost byla projednána co nejdříve.

Koordinátorka přímé pomoci

Ing. Bc. Martina Došková, tel: 731 340 299

martina.doskova@valmez.charita.cz

 

Máte zájem pomoci?
 

Základní údaje

Charita Valašské Meziříčí

Kpt. Zavadila 1345

757 01 Valašské Meziříčí

 

IČO: 47997885

č. účtu: 1766921369 / 0800

 

tel: 571 619 981, 777 672 903

e-mail: 4gsyQOQnWezobW7%WkvDRW7r

datová schránka: 28qcpmy