Rožnov pod Radhoštěm

Valašská Bystřice

Valašské Meziříčí

Kelč

Charita Valašské Meziříčí je součástí Charity Česká republika, která je účelovým zařízením Římskokatolické církve pro službu všem potřebným bez rozdílu. Naše organizace je samostatná církevní právnická osoba (podle ustanovení kánonu 114 Kodexu kanonického práva a podle zák. 3/2002 Sb.).

Zřizovatelem Charity Valašské Meziříčí je Arcibiskupství olomoucké. Charita Valašské Meziříčí organizačně spadá pod Arcidiecézní charitu Olomouc a řídí se jejími stanovami. Statutární zástupce – ředitel – je jmenovaný olomouckým arcibiskupem a jeho důležitá rozhodnutí jsou podmíněna souhlasem Charitní rady. Hospodaření charity je kontrolováno nezávislou Revizní komisí.

Veřejný závazek Charity Valašské Meziříčí

Charita  (latinsky caritas) v překladu znamená křesťanská láska k bližnímu a dobročinnost na základě této lásky prokazovaná nebo organizovaná.

Motto Charity Valašské Meziříčí

Podílíme se na přinášení naděje prostřednictvím našich služeb

Proč tu jsme ?

Charita jako milosrdná láska je naplňováním Kristovy výzvy vyhledávat potřebné a pomáhat  bližnímu v nouzi.         

Pro koho tu jsme ?

·         Lidé v krizi, nouzi nebo v nepříznivé sociální situaci

·         Rodiny ve složité životní situaci

·         Lidé se zdravotním postižením

·         Lidé s duševním onemocněním

·         Senioři

·         Příjemci humanitární a náhlé krizové pomoci

·         Veřejnost

Co je v naší práci důležité ?

·         Ochrana důstojnosti člověka

Věříme, že každý člověk má  neodejmutelnou důstojnost a hodnotu, která je podstatou člověka, stvořeného k Božímu obrazu (srovnej Gn 1,27).

Vnímáme  člověka v jeho celistvosti, jehož nedílnou součástí je oblast tělesná, psychická a duchovní.

Chceme chránit lidský život od početí do smrti a kde je tento život ohrožen nouzí (ve všech oblastech), chceme jej doprovázet svou podporou.

Hájíme zájmy těch, kteří jsou v ohrožení života, žijí na okraji společnosti nebo jsou přehlíženi.

Usilujeme o to, aby se člověk stal aktérem svého rozvoje a změny a aby se nestal  objektem našeho soucitu a pomoci. Cílem naší práce je proto podporovat člověka tak, aby si byl schopen pomoci sám a aby byl schopen rozhodovat sám o sobě.

·         Kvalita

„Odborná kompetence je prvním a základním předpokladem, ale sama o sobě nestačí. Jedná se totiž o lidské bytosti, které vždy potřebují něco víc nežli pouze technicky správně prováděnou péči. Potřebují lidskost. Potřebují pozorné srdce.“

                                                                                        (Benedikt XVI, DCE čl. 31)

Kvalita má svůj odborný, ekonomický a ekologický, ale i biblicko-teologický a etický rozměr.

Proto chceme být organizací, kde jednotlivé činnosti vykonávají pracovníci s odpovídajícím vzděláním, kompetencemi a zkušenostmi, jejíchž způsob práce vychází z osvědčených metod. Sledujeme také nejnovější vývoj a trendy a tyto poznatky zapojujeme do naší práce. Chceme být organizací, v níž vytváříme prostředí pro rozvoj odbornosti jednotlivých pracovníků i jednotlivých činností.

Kvalita naší práce je však především zaměřena na zdařilé vztahy a setkávání mezi lidmi. Zdařilé vztahy a setkávání předpokládají vzájemné uznání. Z tohoto základu může vyrůstat nezbytná důvěra. Usilujeme o to, aby pracovníci naší organizace byli nejen nositeli odborných dovedností a znalostí, ale i lidskosti.

Činnost naší organizace je charakteristická svou otevřeností a transparentností, která pomáhá udržovat a posilovat důvěru sponzorů, spolupracovníků a příjemců pomoci; informace o činnosti jsou přístupné pro všechny zainteresované lidi.

·         Solidarita

Lidský život se rozvíjí v různorodých mezilidských vztazích v rodině, v zaměstnání, v sousedských vazbách, v politických společenstvích, v soužití různých názorových a zájmových skupin, kultur a náboženství.

Naše organizace tuto pestrost přijímá a spolu se všemi lidmi dobré vůle chce budovat solidární soužití, v němž není místo pro předsudky a v němž je možno přispívat ke tvorbě všeobecného blaha.

Při  své činnosti naše organizace plně respektuje autonomii ostatních charitativních organizací, naše spolupráce s nimi je založena na vzájemné podpoře a partnerství. Chceme sdílet své zkušenosti se svými partnery a také čerpat ze společně dosažených úspěchů ve prospěch různě nezvýhodněných skupin. 

Život v důstojnosti pro všechny bez rozdílu je možný jen za předpokladu svobody, spravedlnosti a celosvětového míru a za předpokladu respektu vůči celému stvoření, proto se podílíme na pomoci i za hranicemi  naší územní působnosti.

Chceme být solidární i vůči budoucím generacím, a proto přijímáme závazek trvale udržitelného života a vytváření udržitelného světového řádu včetně zdravého a ekologického řádu pro budoucnost.

·         Společenství služby

 Věříme, že každý člověk má svůj osobní příběh s Bohem, ať už si je toho vědom nebo ne.

 Chceme být organizací, jejíž činnost je založena na  vzájemném respektu a přijetí duchovní a životní cesty ostatních spolupracovníků, kde se vzájemně podporujeme ve službě potřebným i ve vlastní duchovní cestě, kde si vzájemně předáváme naději i  v přicházejících těžkostech

Jak toho chceme dosáhnout ?

·         Zajištění služeb tak, aby byly dlouhodobě udržitelné a kvalitní

 Prvořadým cílem naší organizace je poskytování kvalitních sociálních služeb. S platností zákona 108/2006 Sb. O Sociálních službách se ukázala ještě intenzivněji nutnost transformovat naše služby v návaznosti na krajské i místní plánování s důrazem na potřeby místní komunity i jednotlivců. Chceme se zaměřit se na stabilitu personálního zajištění a efektivitu služeb. Jednou z priorit je také vyřešení vhodných prostor pro jejich potřebný rozvoj.

·         Posílení charitního cítění v církvi

 Závazkem každého křesťana je všeobecná diakonie.  Bez ní nelze naplnit  Kristovu výzvu  vyhledávat potřebné a pomáhat  bližnímu v nouzi, což je poslání naší organizace. Profesionalizace naší charity znamenala pro mnohé farníky naplnění této výzvy i bez jejich osobní účasti. Naším cílem je změnit toto vnímání a vyzvat je k aktivnější spolupráci.

·        Zvýšení příjmů z jiných, než státních zdrojů a snaha o stabilizaci veřejných finančních zdrojů

 Financování naší činnosti není žádným způsobem stabilně zajištěno. Proto chceme rozvinout i další činnosti, které nám zajistí jiné než veřejné finance. Z tohoto důvodu je  nutné stále usilovat o změnu povědomí u veřejnosti a politiků na všech úrovních o sociálních službách.  Výsledkem by měla být změna legislativy směrem k zajištění stability a spravedlivějšího financování sociálních služeb.

Máte zájem pomoci?
 

Základní údaje

Charita Valašské Meziříčí

Kpt. Zavadila 1345

757 01 Valašské Meziříčí

 

IČO: 47997885

č. účtu: 1766921369 / 0800

 

tel: 571 619 981, 777 672 903

e-mail: 4gsyQOQnWezobW7%WkvDRW7r

datová schránka: 28qcpmy