Historie Rožnov pod Radhoštěm

Farní charita Rožnov pod Radhoštěm vznikla 8. května 1991. 

Tehdejší duchovní správce rožnovské farnosti p. František Petrik vyzval věřící k aktivní spolupráci na nově vznikajícím charitním díle. Získal tak několik dobrovolných spolupracovníků, kteří se začali pravidelně scházet na faře. Smyslem jejich počáteční činnosti bylo pomáhat starším osamělým lidem. Vyhledávání těchto potřebných si vzal na starost p. Petrik a místní farníci.

Vedením a koordinací činností se ujala paní Zdenka Machová. Tento způsob dobrovolnické služby trval přibližně 1 rok.

1992

20. února 1992 se z dobrovolnické organizace stala profesionální (udělení právní subjektivity, přidělení IČO, registrace u Ministerstva kultury) a vykonávala pečovatelskou službu v domácnostech, zpočátku pouze ve městě Rožnově p. R., postupně i v dalších obcích regionu.

 

1993

  • V průběhu roku 1993 chtěla Charita Rožnov p. R. poskytovat i další činnost, zdravotní – ošetřovatelskou péči v domácnostech. Ta se i přes počáteční problémy úspěšně rozběhla a později sloučila s pečovatelskou službou pod název Charitní pečovatelská a ošetřovatelská služba - CHOPS. Počet klientů se postupně zvyšoval a služba se rozšiřovala do dalších okolních obcí.

  • Další činností Farní charity Rožnov p. R. byl charitní šatník. Ten byl realizován do roku 2009, poté pak probíhal alespoň 2x ročně sběr použitého ošacení do vagónu. Fungovala také charitní knihovna (výpůjčka knih s křesťanskou tématikou) a humanitární a sbírková činnost.

1994

  • Farní charita získala do pronájmu prostory v budově bývalého Spolku katolického lidového domu naproti farnímu kostelu.

2000

  • V tomto roce se uskutečnila první Tříkrálová sbírka na území Rožnovska a zároveň ZUŠ v Rožnově p. R. uspořádala první cyklus adventních koncertů, z nichž výtěžek jednoho je dodnes každoročně věnován na podporu činnosti naší Charity.

2006

  • Farní charita Rožnov p. R. převzala Státní pečovatelskou službu v Rožnově, a to se všemi pracovníky, klienty i vybavením. Stala se tak největší organizací poskytující terénní služby péče v regionu.
  • Toho roku převzala do vlastnictví celý objekt, v němž měla pronajaté prostory pro své zázemí. Objekt však byl v nevyhovujícím stavu, který se postupně více a více zhoršoval. Kapacitně navíc nebylo možné počítat do budoucna s případným dalším rozvojem poskytovaných služeb. Bylo proto rozhodnuto o celkové rekonstrukci objektu na základě architektonického návrhu nové budovy. Vzhledem k předpokládané výši nákladů se rozběhla sbírková akce na shromáždění potřebných prostředků. Přes opětovné pokusy se nepodařilo na realizaci tohoto záměru získat investiční dotaci z evropských fondů.
  • v červnu Farní charita Rožnov p. R. uspořádala výstavu Poutník Jan Pavel II., kde byl představen záměr výstavby nové budovy.

2009

  • Nakonec z realizace rekonstrukce sešlo zcela. Z důvodu havarijního stavu byl objekt prodán, kanceláře Charity byly přestěhovány do prostor na Městské poliklinice v Rožnově p. R.. Ještě téhož roku byl zakoupen nový pozemek vedle fary. Ten byl určen k výstavbě zcela nové budovy, a tak  začala administrativní příprava nové stavby.
  • Na podzim byla zaregistrována nová služba – Sociálně aktivizační pro seniory a osoby se zdravotním postižením, která prozatím probíhala v náhradních prostorách. Počítalo se s tím, že po výstavbě nové budovy se přestěhuje tam.

2010

  • Na podzim 2010 byly na výstavbu nové budovy přislíbeny dotace z MPSV. Ještě téhož roku proběhlo požehnání základního kamene stavby, která se měla stát centrem služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením.

 

K 1. lednu 2011 byly Farní charita Rožnov pod Radhoštěm, Charita Valašská Bystřice a Charita Valašské Meziříčí sloučeny do jedné organizace pod názvem Charita Valašské Meziříčí s počtem  cca 90 zaměstnanců.

 

 

Ředitelé působící ve Farní charitě Rožnov p. R.:

Zdenka Machová (1991 – 1996)

Radim Mikunda (1996 – 2003)       

Vít Kalman (2003 – 2009)

Mgr. Pavla Stavinohová (2009 - 2010)