Historie Valašské Meziříčí

Farní charita Valašské Meziříčí byla založena v červenci 1992. Zpočátku měla Charita sídlo v prostorách farního úřadu ve Valašském Meziříčí. První humanitární akce se uskutečnila v listopadu 1992.

V roce 1993 začala Charita, tehdy ještě prostřednictvím dobrovolnic, poskytovat pečovatelskou službu seniorům a nemocným lidem.

Od 1. listopadu 1996 pracuje Charita profesionálně. Tým 4 profesionálních sester, 2 pečovatelek a jedné sociální pracovnice začal poskytovat Charitní ošetřovatelskou a pečovatelskou službu - domácí péči. Ta  měla sídlo v penzionu pro důchodce na ul. J. K. Tyla.

Od počátku fungoval také Charitní šatník, který byl dlouhou dobu plně dobrovolnickým zařízením. 

S tím, jak se Charita adaptovala v novém prostředí, snažili se její pracovníci reagovat na nově se objevující společenské problémy. Postupem času tak vyvstala  především nutnost udělat něco pro zlepšení vzdělávání romských dětí. Ty v té době  neměly stejné startovací podmínky jako běžné děti (neuměly dobře česky, scházely jim potřebné pracovní návyky, neměly potřebnou podporu pro rozvoj). A tak především z těchto důvodů vznikl v roce 1999 Stacionář bl. Zeferina pro předškolní romské děti, který fungoval v prostorách Domu dětí a mládeže. V červnu roku 2002 se služba přestěhovala do Charitního domu (současné sídlo ředitelství na ul. Kpt. Zavadila 1345, Valašské Meziříčí) a přejmenovala se na Komunitní centrum Zeferino.To se pak zaměřovalo na práci s celou komunitou, ale po dvou letech byla jeho činnost ukončena a zůstal jen Klub Zeferino, který se už ale pomalu začínal věnovat spíše školním dětem. V klubu jim pomáhali hlavně s doučováním a přípravou do školy, to vše bylo prokládáno smysluplnými volnočasovými aktivitami.  

14. listopadu 2000 byla uvedena do provozu nová služba Charitní dům sv. Marie Magdalény pro matky s dětmi v tísni (dnešní Azylový dům pro matky s dětmi). Zpočátku tam vzniklo 8 bytových jednotek pro osamělé maminky s dětmi v bytové nouzi.

2001

 • V tomto roce začíná fungovat první dílna Chráněných dílen Nazaret, která zaměstnává 5 lidí se zdravotním postižením (činnost byla ukončena 31. prosince 2005)

2002

 • V únoru roku 2002 zahajuje provoz druhá dílna, která zaměstnává dalších 8 lidí se změněnou pracovní schopností nebo s částečným invalidním důchodem (činnost ukončila v říjnu 2004).

2003

 • Farní charita Valašské Meziříčí mění název na Charita Valašské Meziříčí
 • 1. března vzniká služba Osobní asistence, která navazuje na projekt Třídní asistence existující od října 2001. Zaměřuje se na poskytování dvou typů osobní asistence zdravotně handicapovaným dětem, mládeži i dospělým z Valašského Meziříčí a okolí: prvním typem je asistence třídní a druhým osobní asistence při běžných každodenních činnostech.
 • V prosinci se otevírá pobočka Charity i v Kelči. V počátcích tu pracovníci poskytují základní informace o službách Charity včetně poradenství pro lidi pečující o své blízké. Pobočka se později přetransformovává na pečovatelskou službu, která svou činnost pod hlavičkou Charity Valašské Meziříčí provozuje na území celého Kelečska dodnes.

2004

 • 1. března zahajuje provoz Denní centrum - služba pro lidi bez přístřeší. Ta je zpočátku poskytována v Charitním domě pouze ve formě výdeje jídla. Vzhledem k nevyhovujícím prostorám je ale posléze přemístěna do budovy Českých drah, kde dříve působily Chráněné dílny Nazaret (ul. Zámecká 921, Valašské Meziříčí). Díky tomu dochází k rozšíření nabídky poskytovaných služeb (možnost osprchování, nabídka teplé polévky a oblečení, možnost pobytu v teplé místnosti). 
 • V únoru je otevřeno Centrum krizové pomoci při Azylovém domě pro matky s dětmi. Cílem byla pomoc při zmírňování akutních následků krizové životní situace, především obětem domácího násilí. Centrum ale časem zaniklo a vzniklé bytové jednotky byly přetransformovány na další azylové ubytování pro matky s dětmi. Došlo k tomu v roce 2007 s přijetím zákona o soc. službách, který dosavadně poskytovanou krizovou pomoc vnímal jinak.  

2005

 • Je realizována generální oprava střechy na objektu Charitního domu.
 • Charitní šatník se kvůli nedostatku místa stěhuje z prostor fary na ul. Zámecká do budovy, kde už v té době funguje Denní centrum. 
 • 22. dubna vzniká Klubu "Můžeš!". Poskytuje poradenství a aktivizačních činností pro lidi s tělesným a duševním postižením.

 

2006

 • V tomto roce jsme začali realizovat tři projekty spolufinancované EU.
 • Jako první byla 1. února byla otevřena Noclehárna, která doplnila služby Denního centra pro lidi bez domova o možnost přespání. První 3 roky fungovala pouze od září do dubna, ale postupem času se její provoz rozšířil na celý rok.
 • 1. dubna zahajuje činnost Agentura podporovaného zaměstnávání ATTA, která pomáhá hledat pracovní uplatnění v běžném pracovním prostředí (ukončení 30. 6. 2008)
 • K 1. červnu se datuje vznik Služeb pro ženy v těžké životní situaci s názvem Agapi. Agapi je ambulantní službou a poskytuje sociálně právní poradenství, terapeutické aktivity a podpůrné a motivační aktivity pro oběti domácího násilí.

2007

 • V tomto roce dochází k velké změně v poskytování služeb. S účinností zcela nového zákona o soc. službách, který komplexně řeší otázky týkající se sociální oblasti, došlo k významným změnám v uspořádání dosavadních služeb.
 • Byl vytvořen Strategický plán organizace, ve kterém jsme společně formulovali odpovědi na otázky Jak vnímá naši organizaci společnost, farnost, co je pro nás důležité, čím chceme být, o co usilujeme? Výstupem společné práce bylo definování poslání a motta Charity: "Podílíme se na přinášení naděje prostřednictvím našich služeb."
 • V říjnu a listopadu téhož roku proběhla výměna oken na budově Azylového domu, začala se budovat garáž a vznikla parkovací plocha před budovou. 
 • 31. března ukončuje provoz Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba na území města Valašské Meziříčí.
 • A zároveň 1. dubna zahajuje činnost Charitní pečovatelská služba v Kelč a okolních obcích.

2008

 • Budova tzv. azyláku  na ulici Kpt. Zavadila získala nový vzhled. Je zateplena, vč. nové fasády. Díky dotaci se podařilo vybudovat solární systém na výrobu teplé užitkové vody.
 • "Klub "Můžeš!" je přejmenován na Centrum Amika a definitivně se věnuje problematice duševních onemocnění.
 • Dochází k transformaci Klubu Zeferino, který ve své podobě nejde zařadit do žádné ze sociálních služeb definovaných zákonem o soc. službách. Protože jeho činnost je ale potřebná, pokračuje v nezměněné podobě i nadále, ale stěhuje se do prostor ZŠ Masarykova.   
 • S ukončením projektu zaniká Agapi a část jeho činnosti přechází do nově vznikající terénní služby s komplikovaným názvem sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Pro zjednodušení je pojmenováno SASanky. Služba je určena pro všechny rodiny, které selhávají ve svých základních funkcích a kde je ohrožen zdravý vývoj dětí.

2009

 • 1. ledna vzniká nová sociální služba Terénní program Domino, která doplňuje komplex služeb pro lidi bez domova.
 • 1. ledna vzniká ještě jedna nová služba, tentokrát jde o Sociální rehabilitaci Atta, která navazuje na končící úspěšnou činnost Agentury podporovaného zaměstnávání.

2010

 • Na základě rozhodnutí našeho zřizovatele, olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera, započaly intenzivní přípravy vedoucí ke sloučení tří samostatných Charit - Charity Valašská Bystřice, Farní charity Rožnov pod Radhoštěm a Charity Valašské Meziříčí. Ke sloučení pak dochází k 1. ledna 2011.
 • Charita Valašské Meziříčí je z organizačních důvodů rozdělena do jednotlivých úseků (úsek ředitelství, správy, služeb pro rodinu v obtížné životní situaci, úsek služeb pro seniory a lidi se zdravotním postižením, úsek služeb pro lidi ohrožené sociálním vyloučením). 
 • V polovině roku vzniká nová sociální služba Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Zastávka.

 

Ředitelé působící v Charitě Valašské Meziříčí:

Ludmila Furmánková (1992 - 2001)

Mgr. Zdislava Odstrčilová (1. 10. 2001 - 31. 8. 2011)