Hodnoty a zásady určující naši práci

Níže uvedené hodnoty a zásady poskytují Charitě etické a strategické východisko práce, tzn. jak pracovat, proč daným způsobem a k čemu směřovat. Vzájemně se prolínají a nelze je od sebe oddělovat. Praktické uplatňování zásad je předpokladem naplňování hodnot Charity.

Poslání Charity pramení z pověření katolické církve šířit ve světě dobro, spravedlnost a naději.

Hodnoty a zásady, které v naší organizaci uplatňujeme, vycházejí z Etického kodexu Charity ČR.

 

HODNOTY

Láska

Láska je pro nás svrchovaná hodnota, která dává všemu ostatnímu smysl a správnou míru. Jsme přesvědčeni, že pouze dobrotivá a milosrdná láska je schopna naplnit nejhlubší potřeby a tužby člověka, a proto je východiskem základní spirituality charitního pracovníka bez ohledu na jeho duchovní orientaci.

Pravda

Charita Valašské Meziříčí chce směřovat k pravdě, respektovat ji a odpovědně ji uplatňovat. Jen mezilidské vztahy založené na pravdě odpovídají důstojnosti člověka. Usilujeme o transparentnost své komunikace i práce.

Svoboda

Charita je zavázána podporovat své klienty i pracovníky v uplatňování sociálně zodpovědné svobody a ve využívání svých vlastních schopností.

Spravedlnost

Usilujeme o uplatňování a rozvoj vlastních schopností klientů, rovný přístup ke každému člověku a o spravedlivé uspořádání společnosti.

 

ZÁSADY

Ochrana důstojnosti člověka

Věříme, že každý člověk má nezcizitelnou důstojnost a hodnotu, která je podstatou člověka, stvořeného k Božímu obrazu (srov. Starý zákon, Genesis 1,27). 
Vnímáme člověka v jeho celistvosti, jehož nedílnou součástí je oblast tělesná, psychická a duchovní.
Chceme chránit lidský život od početí do smrti, a kde je tento život ohrožen nouzí (sociální, vztahovou, duchovní, materiální), chceme jej doprovázet svou podporou.
Hájíme zájmy těch, kteří jsou v ohrožení života, žijí na okraji společnosti nebo jsou přehlíženi.
Jednáme tak, abychom při naší práci chránili základní lidská práva a ctili princip rovnocenného partnerství, které se zakládá na stejné lidské důstojnosti každého člověka.
Usilujeme o to, aby byl člověk schopen převzít zodpovědnost za svůj život a nestal se pouhým objektem našeho soucitu a pomoci.

Společné dobro

Jsme si vědomi, že každý člověk, aniž by byl zvýhodňován nebo vylučován, má mít možnost dosáhnout s naší podporou všeho, co potřebuje ke svému rozvoji a naplnění alespoň v základním rozsahu. Rovněž jsme si vědomi, že všem je uložena povinnost nasadit/zasadit se za práva druhých.

Solidarita

Solidarita je pevná a trvalá odhodlanost usilovat o dobro všech i jednoho každého, protože všichni jsme odpovědni za všechny. Znamená to pro nás vcítit se do situace opomíjených, chudých a potřebných, vidět svět i z jejich perspektivy, a to nejen v místech, kde působíme.
Při své činnosti naše organizace také plně respektuje autonomii ostatních pomáhajících organizací, naše spolupráce s nimi je založena na vzájemné podpoře a partnerství. Chceme sdílet své zkušenosti a čerpat z nich ve prospěch různě znevýhodněných skupin.
Chceme být solidární i vůči budoucím generacím, a proto přijímáme závazek trvale udržitelného života.

Subsidiarita

Tato zásada nás zavazuje k podpoře a aktivizaci vlastních schopností jednotlivců i skupin, a to i v rámci řízení a fungování organizace. V praxi to znamená, že vyšší úrovně se snaží zaujímat postoj podpory a rozvoje nižší úrovně.
Podporujeme a aktivizujeme vlastní schopnosti klientů, podněcujeme je, aby se aktivně podíleli na změně vlastní obtížné situaci. Vyrovnáváme jejich šance na uplatnění a zapojení do přirozeného života společnosti a vedeme je k samostatnému a odpovědnému životu.
Tato zásada zavazuje Charitu také podporovat rozvoj občanské společnosti. Proto se snažíme zapojovat veřejnost do námi pořádaných osvětových a benefičních akcí a prostřednictvím dobrovolnictví i do konkrétní pomoci potřebným. Zároveň se i my sami podílíme na realizaci akcí jiných organizací.

Kvalita

Klademe důraz na kvalitu našich služeb, a to jak v dimenzi odborné, tak také duchovní a etické. Usilujeme o to, aby pracovníci naší organizace byli nejen nositeli odborných dovedností a znalostí, ale i lidskosti a k tomu jim vytváříme odpovídající podmínky.
Sledujeme nejnovější vývoje a trendy a tyto poznatky zapojujeme do naší práce. Vytváříme prostředí pro rozvoj odbornosti jednotlivých pracovníků i jednotlivých činností. Chceme, aby kvalita byla přítomna v každém okamžiku našich profesionálních vztahů.

Společenství služby

Věříme, že každý člověk má svůj osobní příběh s Bohem.
Chceme být organizací, jejíž činnost je založena na vzájemném respektu a přijetí duchovní a životní cesty jednotlivých spolupracovníků, kde se vzájemně podporujeme ve službě potřebným i ve vlastní duchovní cestě a kde si vzájemně předáváme naději i v přicházejících těžkostech.