Jak ještě pomáháme

Mimořádné události

Naše Charita je připravena pomoci v případě, že Vás nebo Vaše blízké zasáhla mimořádná údálost a potřebujete pomoci. Pomáháme obcím, jednotlivcům i rodinám, komunitám, organizacím a firmám.

Pomoc poskytujeme v případě:

 • živelných pohrom (záplavy, povodně, větrné smrště, požáry, sesuvy půdy)
 • katastrof a havárií (zřícení obydlí, dopravní nehody, výbuch plynu, podnikové havárie)
 • jiných mimořádných událostí (násilná trestná činnost)

Nabízíme Vám:

 • Základní poradenství a sociální šetření (zjišťování potřeb, orientace v situaci, podávání informací)
 • Materiální pomoc (tekutiny, potraviny, drogerie, oděvy, vysoušecí a čistící technika)
 • Fyzická pomoc (odklízení škod způsobených živelnými pohromami)
 • První psychologická pomoc
 • Duchovní podpora
 • Finanční pomoc
 • Zajištění stravy a ubytování
 • Logistika (převoz a odvoz lidí a materiálu)
 • Zprostředkování návazných služeb a odborné pomoci

Spolupracujeme s:

 • Integrovaných záchranným systémem ČR
 • Státní správou a samosprávou
 • Farnostmi
 • Dobrovolníky
 • Ostatními neziskovými organizacemi

 

Kontaktní osoba:

Ing. et Bc. Martina Došková
tel.: 731 340 299
e-mail: martina.doskova@valmez.charita.cz

 

Adopce na dálku

Arcidiecézní charita Praha založila v roce 1993 projekt Adopce na dálku. Prostřednictvím dárců z ČR umožňuje vybraným dětem získat vzdělání přímo v jejich přirozeném kulturním prostředí. Výhodou této formy rozvojové spolupráce je vysoká transparentnost, efektivita a trvalost výsledků.

Také Charita Valašské Meziříčí adoptovala během své působnosti již několik dětí. Za celoroční příspěvek se platí školné, školní pomůcky, 1 teplé jídlo denně, látky na školní uniformy a v případě potřeby neodkladná zdravotní péče. S dítětem má dárce neustálý kontakt v podobě dopisů, jeho vysvědčení a fotek.

Charita Valašské Meziříčí o tomto způsobu pomoci případným zájemcům zprostředkuje bližší informace.

 

Kontaktní osoba:

Mgr. et Bc. Kateřina Kolajová
tel.: 603 549 682
e-mail: katerina.kolajova@valmez.charita.cz 

 

Humanitární pomoc

Charita Valašské Meziříčí se podílí na poskytování humanitární a rozvojové pomoci doma i v cizině. Ta je poskytována potřebným lidem, kteří se v důsledku přírodních katastrof či jiných událostí dostali do nepříznivé situace. Jedná se o akutní pomoc s cílem zajistit základní životní potřeby. Naproti tomu rozvojová spolupráce je dlouhodobá pomoc s rozvojem v sociální a ekonomické oblasti, poskytovaná zaostalým regionům.

 

Kontaktní osoba:

Ing. et Bc. Martina Došková
tel.: 731 340 299
e-mail: martina.doskova@valmez.charita.cz

 

Přímá pomoc

Obsahem přímé pomoci (PP) je poskytování finančních příspěvků nebo jiné hmotné pomoci (např. potraviny, ošacení). Poskytování PP se řídí vnitřní směrnicí Charity Valašské Meziříčí.

Poskytnutý příspěvek je určen na pokrytí základních životních potřeb v návaznosti na životní či sociální minimum. Poskytnutý příspěvek zpravidla nepokryje celou výši nákladů spojených s řešením situace žadatele.

Pravidlem je, že příjemce nedostává poskytnutou pomoc v hotovosti. Je-li to možné, je tedy finanční příspěvek převeden na účel, na který je určen (např. nákup potravin).

Věcné a finanční prostředky pro poskytování přímé pomoci získáváme od dárců a z Tříkrálové sbírky. Vůči těmto lidem, popř. organizacím, cítíme velkou zodpovědnost za to, jak s těmito penězi naložíme. Proto máme vždy na zřeteli, aby každá koruna pomohla těm, kteří tuto pomoc skutečně potřebují.

 

Příjemcem přímé pomoci je jednotlivec nebo rodina, jejíž příjem je na hranici životního minima a

 
 • která se neočekávaně ocitla v situaci spojené s výdajem silně zatěžujícím její rozpočet,
 • jejíž životní náklady se neočekávaně zvýšily nebo jsou trvale vyšší (např. z důvodu zdravotního postižení, nemoci, vysokého věku),
 • která se na tuto situaci nemohla předem dostatečně připravit,
 • která je postižena přírodní katastrofou (např. vyhoření, vyplavení).

Pomoc je poskytnuta pouze těm žadatelům, kteří se aktivně podílejí na řešení své tíživé situace a vyzkoušeli již všechny dostupné možnosti.

 

Podání žádosti

O poskytnutí přímé pomoci (tedy finanční či jiné hmotné podpory) může požádat každý člověk, všechny žádosti jsou projednány.

Jak podat žádost:

 1. kontaktovat koordinátora přímé pomoci
 2. doručit písemnou žádost na adresu Charity Valašské Meziříčí.

Všechny žádosti o poskytnutí přímé pomoci zpracovává koordinátor PP. Na základě přijaté žádosti je provedeno sociální šetření, které má za cíl zmapovat finanční a sociální situaci žadatele. O poskytnutí příspěvku rozhoduje na základě zpracovaného šetření komise.

 

Lhůty zpracování žádostí

 • Ve většině případů je vydáno rozhodnutí o poskytnutí popř. neposkytnutí příspěvku do sedmi dnů od podání žádosti.
 • V akutních případech však usilujeme o to, aby předložená žádost byla projednána co nejdříve.

 

Kontaktní osoba:

Michaela Pácová
tel.: 734 680 365
e-mail: michaela.pacova@valmez.charita.cz

 

Postní almužna

Křesťanství počítá s tím, že člověk je tělo a duše. Duchovní úsilí proto zapojuje i tělo. Snaha vyjít ze sebe a žít pro Boha a pro druhé nemůže zůstat jen v citu či myšlence, proto konkrétní odepření si nějakého mlsání, jídla či zážitků tělo musí pocítit. Odřeknutí si a šetření pak má smysl, když prospěje druhému, který pomoc potřebuje. Postní almužna pomáhá tomu, kdo se do ní zapojí, pomáhá vládnout jeho duchu nad tělem. Pro ty, kterým pomáhá, je projevem lásky. (Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský, únor 2012).

Princip almužny je jednoduchý: peníze za požitky, které si během postního období odřeknete, můžete vložit do papírové pokladničky, tzv. postničky. A tu na konci postu přinesete do kostela. Tyto prostředky poté církev prostřednictvím místní Charity využije na sociální pomoc potřebným.

 

Kontaktní osoba:

Mgr. et Bc. Kateřina Kolajová
tel.: 603 549 682
e-mail: katerina.kolajova@valmez.charita.cz