Profesionalizace Charity Valašské Meziříčí

Profesionalizace Charity Valašské Meziříčí

Projekt: Profesionalizace Charity Valašské Meziříčí

Registrační číslo projektu: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001895

Doba realizace: 1. 10. 2016 – 30. 9. 2018

Schválená výše dotace: 3 197 134,- Kč

 

Cíl projektu:

Projekt je zaměřen na zvýšení kapacity a transparentnosti Charity Valašské Meziříčí a profesionalizace jejich zaměstnanců. Během projektu bude 23 osobám z cílové skupiny poskytnuta podpora v oblasti strategie organizace a řízení, fundraisingu a financování, marketingu a PR a rozvoje lidských zdrojů formou odborných konzultací a vzdělávání ve věcných oblastech.

Celkově bude mít projekt dopad na cca 120 pracovníků celé organizace.

Cílem projektu je zvýšit kapacitu a transparentnost Charity Valašské Meziříčí, profesionalizaci jeho pracovníků s akcentem na zvýšení její důvěryhodnosti vůči veřejnému a soukromému sektoru a veřejnosti a zlepšení efektivity práce s cílovou skupinou.

Pro dosažení cílů projektu budou během jeho realizace probíhat klíčové aktivity:

  • KA 01 Strategie organizace, poslání
  • KA 02 Financování, fundraising
  • KA 03 Lidské zdroje
  • KA 04 Marketing a PR

 

Co projekt přinese:

S pomocí odborného realizačního týmu projektu vzniknou strategické a koncepční dokumenty pro oblast strategie organizace a poslání, financování a fundraisingu, lidských zdrojů, marketingu a PR. Dále dojde k realizací nastavených strategií a procesů, přenosu expertního know-how pracovníkům organizace a evaluací dopadů zvolených opatření.

V průběhu realizace projektu vytvoříme a budeme realizovat strategický pětiletý plán, finanční plán, fundraisingovou strategii a související interní směrnice, personální strategii, marketingové strategii včetně stanovení pravidel pro vizuální identitu organizace.

Nastavené strategie a procesy budeme pod vedením expertů implementovat do praxe.

Díky tomuto projektu bude Charita Valašské Meziříčí disponovat expertně nastavenými klíčovými řídícími procesy - tvorba a průběžné vyhodnocení strategického plánu, definované strategie pro PR a marketing a FR, nastavení procesů nezbytných pro stabilní rozvoj.

Budeme mít k dispozici pro řízení komplexní a dostatečné přepisy, které budou reagovat na aktuální požadavky, tyto procesy budou reflektovat legislativní změny i změny uvnitř organizace, pomohou vytvořit stabilní pracovní prostředí a nástroje pro účinné a efektivní řízení všech podřízených procesů od personalistiky, financování a fundraisingu, marketingu a PR až po kontrolní manažerské funkce.

Veškeré nastavené procesy i vytvořené strategie a pravidla si budeme moci osvojit, takže získáme i praktické zkušenosti a znalosti a dále se naučíme vyhodnocovat, zda námi zvolený postup je účinný. To nám pomůže zajistit dlouhodobý růst kapacity, profesionality a transparentnosti naší organizace.

Projekt „Profesionalizace Charity Valašské Meziříčí“ je spolufinancován Evropskou unií.