Služby sociální prevence v Olomouckém kraji

Služby sociální prevence v Olomouckém kraji

Registrační číslo projektu:

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000057

Program:

Operační program Zaměstnanost (OPZ)

 

Období realizace:

11/2015 – 2/2019

Celkový rozpočet:

336 620 483,64 Kč

 

Stručný obsah:

Projekt se zaměřuje na zvýšení dostupnosti a kapacity vybraných druhů ambulantních a terénních sociálních služeb pro ohrožené rodiny s dětmi v Olomouckém kraji.

 

Cíle projektu:

 

Cílem projektu je zajistit fungování 7 vybraných služeb sociální prevence na území Olomouckého kraje (azylové domy, sociální rehabilitace, sociálně terapeutické dílny, podpora samostatného bydlení, domy na půl cesty, intervenční centra a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi).

 

Vybrané sociální služby projektu budou podporovat cílové skupiny, kterým je projekt určen, a přispívat k jejich sociálnímu začleňování, které je definováno jako proces, který zajišťuje, že osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené dosáhnou příležitosti a možnosti, které jim napomáhají plně se zapojit do ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti a žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný.

 

Realizací projektu bude dosaženo vytvoření podmínek pro prevenci sociálního vyloučení a pro sociální začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením na území Olomouckého kraje prostřednictvím zajištění poskytování dostupnosti, kvality a kontroly vybraných služeb sociální prevence.