Stavební úpravy objektu Charity Valašské Meziříčí

Stavební úpravy objektu Charity Valašské Meziříčí

Projekt „Rekonstrukce vnitřních prostor objektu Charity Valašské Meziříčí, budovy služeb pro lidi bez domova a charitního šatníku“, reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0009230, je spolufinancován Evropskou unií.

 

Stavební úpravy objektu Charity Valašské Meziříčí

 

Na projekt je poskytnuta finanční podpora z Evropské unie.


Registrační číslo projektu:

CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002172

Program:

Integrovaného regionálního operačního programu

 

 

Období realizace:

10.5.2018 - 30.9.2018

 

Celkový rozpočet:

3 224 860,51 Kč

 

Cíle projektu:

Cílem projektu je vytvořit podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb Charity Valašské Meziříčí přímo ve Valašském Meziříčí a jeho blízkém okolí tak, aby kvalitně poskytovala stávající sociální služby pro maximální možný počet klientů. Konkrétně se jedná o sociální služby - nízkoprahové denní centrum, terénní službu a noclehárnu. Projekt počítá s obnovou materiálně technické základny těchto služeb a to v takovém rozsahu, aby došlo k zajištění udržitelnosti stávající registrované kapacity. Stávající zařízení služeb je velmi vytěžované a současné zastaralé vybavení ve výhledovém období nebude vlivem opotřebení kapacitu zvládat.

Cíle bude dosaženo rekonstrukcí obvodových stěn budovy a stropů v jednotlivých vnitřních prostorách budovy, která je pro cílové skupiny projektu určena. Rovněž bude zkvalitnění poskytování služeb řešeno prostřednictvím nákupu nového vybavení, jako je základní nábytek, či potřebné technické vybavení pro obstarání základních potřeb.

Pro nízkoprahové denní centrum, noclehárnu a terénní službu se prostřednictvím nákupu zařízení a provedenými stavebními úpravami vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb.

Projekt přispěje k dosažení cíle Strategie Evropy 2020 v oblasti boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení a k dosažení národního cíle zachování počtu osob ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením.