Podpora a rozvoj služeb sociální rehabilitace ve Zlínském kraji

Podpora a rozvoj služeb sociální rehabilitace ve Zlínském kraji

Registrační číslo projektu:

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0011745

Program:

Operační program Zaměstnanost (OPZ)

Prioritní osa:

2 – Sociální začleňování a boj s chudobou

Investiční priorita:

2.1 - Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti 

Období realizace:

1/2020 – 3/2022

Celkový rozpočet:

105 634 541,52 Kč

Stručný obsah:

Projekt chce podpořit zajištění dostupnosti služeb sociální rehabilitace a tím i návaznost poskytovaných služeb pro osoby se zdravotním postižením na území Zlínského kraje. Rozvojem služeb sociální rehabilitace bude možné zajistit podporu osob se zdravotním postižením k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti. Rozvoj služeb bude směřován do oblastí, kde dosud chybí a kde se v současné době objevuje vzrůstající potřeba podpory osob, které zde žijí.  

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je podpořit rozvoj služeb sociální rehabilitace na území Zlínského kraje do konce roku 2021 a současně prostřednictvím evaluace podpořit zvyšování kvality poskytovaných služeb.

Dílčí obecné cíle projektu zahrnují:

  • zajištění dostupnosti a efektivity služeb sociální rehabilitace na území Zlínského kraje;
  • podporu služeb sociální rehabilitace v návaznosti na potřebu rozšíření kapacit sítě v místech, kde žijí osoby ohrožené sociálním vyloučením;
  • zvýšení prostupnosti služeb a uvolňování kapacit pro nově potřebné zájemce o službu;
  • pomoc vybraným cílovým skupinám (osoby se zdravotním postižením, zejména osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním) při jejich integraci do společnosti, zejména při vstupu nebo návratu na trh práce;
  • podpora pečujících osob při udržení pracovního uplatnění, popřípadě návratu na trh práce.

Cílová skupina:

Osoby se zdravotním postižením

Aktivity projektu

1.     Prostřednictvím projektu budou podpořeny služby ambulantní a terénní sociální rehabilitace, které se zaměřují na podporu integrace osob se zdravotním postižením. Předpokládaný rozvoj služeb sociální rehabilitace je spojen s očekávaným nárůstem pracovních úvazků (přibližně o 7 úvazků), což umožní a povede k nárůstu počtu podpořených klientů a také ke zvýšení kapacity podpořených služeb v průběhu realizace projektu. Nárůst počtu podpořených úvazků bude vycházet z procesu plánování sociálních služeb ve Zlínském kraji, definovaných každý rok v Akčních plánech rozvoje sociálních služeb, resp. v sítích sociálních služeb.

2.     Zajištění evaluačního procesu, spojeného s mapováním, metodickou podporou a hodnocením každé služby ve vztahu ke službou řešeným problémům a potřebám vybraných uživatelů služeb.