Cesta Charity Valašské Meziříčí za vyšší kvalitou poskytovaných služeb

Cesta Charity Valašské Meziříčí za vyšší kvalitou poskytovaných služeb

Projekt: Cesta Charity Valašské Meziříčí za vyšší kvalitou poskytovaných služeb

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/000824

Doba realizace: 1. 9. 2016 – 31.8. 2018

Schválená výše dotace: ,- Kč

 

Cíl projektu:

Projekt je zaměřen na podporu rozvoje kvality sociálních služeb v Charitě Valašské Meziříčí, poskytovatele registrovaných sociálních služeb podle zákona 108/2006 Sb. Během projektu vzniknou nové (nebo budou evaluovány stávající) pracovní postupy (metodiky služeb), ty budou pilotně testovány. Dojde k přípravě vzdělávacích plánů cílové skupiny, vzdělávání cílové skupiny a určení kompletních standardů jednotlivých pozic. Do projektu se zapojí 21 sociálních pracovníků a 61 pracovníků v sociálních službách.


Pro dosažení cílů projektu budou během jeho realizace probíhat klíčové aktivity:

  • KA 01 Tvorba/aktualizace metodik poskytování sociálních služeb
  • KA 02 Pilotní ověření metodik poskytování sociálních služeb
  • KA 03 Standard vzdělávání a kompetencí
  • KA 04 Vzdělávání pracovníků

 

Co projekt přinese:

S pomocí odborného realizačního týmu projektu vzniknou jednotlivé metodiky a standardy v poskytovaných sociálních službách. Cílem je zavést procesy pro rozvoj kvality poskytování sociálních služeb Charity Valašské Meziříčí, tak aby byly naplněny zákonné standardy jejich kvality a ta byla celkově ve všech sociálních službách rozvíjena. Tohoto cíle bude dosaženo díky realizaci vzdělávání spojeného s auditem k tvorbě pracovních postupů a dále k odborné stránce poskytovaných sociálních služeb vytvořením a evaluací pracovních postupů (metodik), přípravou vzdělávacích plánů pracovníků a definicí jejich kompetencí.
Nastavené postupy a metodiky budeme pod vedením expertů implementovat do praxe.

Díky tomuto projektu bude Charita Valašské Meziříčí mít komplexní a dostatečné nástroje pro řízení kvality sociálních služeb, které poskytuje, a to jak z hlediska procesů uvnitř služeb, tak i definovaného potřebného personálního obsazení a vzdělávání pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků. Nastavené standardy budou reflektovat změny, které přináší novela zákona 108/2006 Sb., a také současné trendy v odborném pojetí služeb. Tyto nástroje pomohou vytvořit stabilní pracovní prostředí, ve kterém budou jednotliví pracovníci vědět, jak mají danou službu realizovat, budou mít věcnou oporu ve svých nadřízených a stanoven plán vzdělávání, který zohlední jejich osobní potřeby vzdělávání. Vzdělávání realizované během projektu doplní potřebné znalosti, které jsou základním předpokladem pro odborné a kvalitní poskytování sociálních služeb. Tyto změny pocítí především klienti služeb – díky vyšší kvalitě obdržené pomoci a podpory budou schopni lépe se začlenit do společnosti, případně se bránit riziku sociálního vyloučení.

Projekt "Cesta Charity Valašské Meziříčí za vyšší kvalitou poskytovaných služeb" je spolufinancován Evropskou unií.

 

Pomůcka pro zavádění standardů kvality v jednotlivých službách

V rámci projektu vznikl dokument(ke stažení zde), který slouží jako pomůcka pro zavádění standardů kvality v sociálních službách Charity Valašské Meziříčí, ale i v dalších subjektech poskytujících sociální služby, které se zabývají standardizací s důrazem na podporu kvality poskytovaných služeb.