Zpět na stránku služby

Veřejný závazek

POSLÁNÍ

Azylový dům pro matky sdětmi je jednou ze sociálních služeb Charity Valašské Meziříčí. Klientky zde podporujeme a motivujeme k získání reálného náhledu na vlastní obtížnou životní situaci a k následnému účelnému a účinnému řešení. Vedeme je také k převzetí zodpovědnosti za svůj život, výchovu a zajištění podmínek pro harmonický rozvoj dětí. Důraz klademe na přednostní využití vlastních sil a posun k samostatnosti a nezávislosti.
Služba je poskytována formou přechodného ubytování v zařízených garsoniérách v prostředí bezpečném a vhodném pro výchovu dětí. 

 

CÍL SLUŽBY

Cílem poskytované služby je, aby klientka byla při odchodu schopna:

 • nalézt adekvátní bydlení,
 • zajistit si finanční zabezpečení odpovídající její situaci,
 • umět hospodařit s vlastními finančními prostředky,
 • plnit své případné pohledávky v souladu s finančními možnostmi,
 • znát běžně dostupné služby,
 • pečovat o domácnost,
 • umět pečovat o své zdraví a další potřeby,
 • vychovávat své děti,
 • umět pečovat o zdraví a potřeby svých dětí,
 • získat děti do své péče nebo s nimi alespoň udržovat kontakt,
 • zvládat mezilidské vztahy, zapojit partnera do řešení problémů rodiny,
 • zvládat problémy spojené s domácím násilím.

 

CÍLOVÁ SKUPINA

Ženy s dětmi v péči, těhotné ženy nebo ženy bez dítěte usilující o jeho získání zpět do své péče, které jsou starší 18 let a:

 • prožívají domácí násilí,
 • potřebují podporu a vedení při naplňování své mateřské role a péči o domácnost,
 • jsou v tíživé situaci spojené s akutní ztrátou bydlení.

 

ZÁSADY SLUŽBY

 • Respekt, dobrovolnost - Respektujeme práva každého člověka. Vnímáme jej jako originál s vlastní osobní důstojností a hodnotou, a to v rovinách tělesné, psychické, sociální a spirituální. Služby poskytujeme na základě svobodného rozhodnutí klienta a respektujeme jeho možnost volby.
 • Práva i povinnosti - Snažíme se pracovat s klienty tak, aby byli schopni vnímat a prosazovat nejen svá práva, ale i znát a plnit své povinnosti.
 • Směřování k samostatnosti a nezávislosti - Podporujeme klienty v jejich samostatnosti a nezávislosti tak, aby si postupně byli schopni pomoci sami a nestali se závislými na sociální službě.
 • Individualita - Zohledňujeme individuální situaci každého klienta. Služby poskytujeme s ohledem na jeho možnosti, schopnosti a přání.
 • Odbornost, týmová spolupráce - Vytváříme prostředí pro stálý rozvoj odbornosti i osobnostního růstu pracovníků. Budujeme silný tým spolupracovníků, jehož členové se vzájemně respektují, podporují a doplňují. Spolupracujeme s ostatními pomáhajícími institucemi a jsme ochotni sdílet s nimi své zkušenosti.
 • Podpora ekologického myšlení - Podporujeme zaměstnance i klienty v třídění odpadu a šetření energií či jiných zdrojů.