Zpět na stránku služby

Ceník

Ceník úhrad za úkony poskytované v Denním stacionáři Radost platné od 1. 2. 2021

 

Základní činnosti dle § 12 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., §46, odst. 2, ve znění pozdějších předpisů.

 

A. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu ___ 110 Kč/hod. *

 • Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 • Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
 • Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
 • Pomoc a podpora při podávání jídla a pití

 

B. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu ___ 110 Kč/hod. *

 • Pomoc při úkonech osobní hygieny
 • Pomoc při použití WC

 

C. Poskytnutí stravy

 • Zajištění oběda ___ 75 Kč
 • Zajištění jednoho jídla mimo oběda ___ 20 Kč

Uvedené částky zahrnují cenu jídla (surovin) a provozní náklady související s přípravou stravy.

 

D. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti ___ 90 Kč/hod.*

 • Pracovně výchovná činnost
 • Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
 • Vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění 

 

E. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím ___ 90 Kč/hod.*

 • Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

 

F. Sociálně terapeutické činnosti ___ 90 Kč/hod.*

 • Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

 

G. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí ___ 110 Kč/hod.*

 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů:

- doprovod na úřady, na nákupy, doprovod do a ze zařízení

- pochůzky (pošta, banka, lékárna)

- vyřizování úředních záležitostí klientů, pomoc při vyplnění formulářů

- objednání u lékaře apod.


 

* Pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí (§11, odst. 2, písm. A, vyhláška č. 505/2006 Sb.)

 

Dále poskytujeme tyto fakultativní činnosti:

F. Doprava ___ cena dle vnitřního tarifu

 • do zařízení a zpět domů,
 • k lékaři, na instituce (dle provozních možností, na základě individuální dohody),
 • na výlety, akce