Zpět na stránku služby

Ceník

Ceník úhrad za úkony poskytované v Denním stacionáři Radost platné od 1. 10. 2020

 

Základní činnosti dle § 12 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., §46, odst. 2, ve znění pozdějších předpisů.

 

A. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu ___ 80 Kč/hod. *

 • Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 • Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
 • Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
 • Pomoc a podpora při podávání jídla a pití

 

B. Pomoc při osobní hygieně ___ 120 Kč/hod. *

 • Pomoc při úkonech osobní hygieny nebo zajištění podmínek pro osobní hygienu
 • Pomoc při použití WC
 • Holení, péče o nehty na rukou

 

C. Poskytnutí stravy

 • Zajištění oběda ___ 70 Kč
 • Zajištění jednoho jídla mimo oběda ___ 10 Kč
 • Nápoje – suroviny na 1 den pobytu ___ 5 Kč

 

D. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti; zprostředkování kontaktu se společenským prostředím; sociálně terapeutické činnosti

 • individuální forma ___ 80 Kč/hod.*
 • skupinová forma ___ 50 Kč/hod.

 

E. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí ___ 100 Kč/hod.*

 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů:

- doprovod na úřady, na nákupy, doprovod do a ze zařízení

- pochůzky (pošta, banka, lékárna)

- vyřizování úředních záležitostí klientů, pomoc při vyplnění formulářů

- objednání u lékaře

- komunikace s rodinou apod.
 

* Pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí (§11, odst. 2, písm. A, vyhláška č. 505/2006 Sb.)

 

Dále poskytujeme tyto fakultativní činnosti:

 • doprava (do a ze zařízení, k lékaři, na instituce apod., dle provozních možností, na základě individuální dohody) ___ cena dle vnitřního tarifu
 • doprava na výlety, akce ___ 16,91 Kč/km