Zpět na stránku služby

Veřejný závazek

POSLÁNÍ

Posláním Denního stacionáře Radost v Rožnově p. R. je poskytnout seniorům a lidem se zdravotním omezením bezpečný prostor a čas naplněný smysluplnými činnostmi, které jim pomohou udržet a rozvíjet jejich dovednosti a schopnosti.

 

CÍL SLUŽBY

Hlavním cílem služby je uživatel:

  • který díky naší službě může zůstat co nejdéle v domácím prostředí,
  • kterému se zlepší nebo alespoň co nejdéle zůstanou dosavadní schopnosti a dovednosti,
  • který smysluplně tráví čas ve službě podle svých potřeb a přání.

Naplňováním tohoto cíle směřujeme k podpoře setrvání uživatelů v přirozeném prostředí.

 

CÍLOVÁ SKUPINA

Služba je určena seniorům a osobám starším 50 let, žijícím v Rožnově p. R. a okolních obcích ve spádovém území ORP Rožnov p. R., kteří mají pohybové nebo smyslové omezení, chronické onemocnění nebo poruchy paměti a sníženou schopnost orientace, přičemž jim tato omezení ztěžují pobyt v domácím prostředí.

 

ZÁSADY SLUŽBY 

  • Respekt ke každému člověku - Respektujeme jedinečnost, lidskou důstojnost a hodnotu každého uživatele. Každého člověka vnímáme jako jedinečnou bytost a jako rovnocenného partnera. Akceptujeme jeho názory a postoje včetně náboženského vyznání. Respektujeme vlastní rozhodnutí uživatele, i když se s ním neztotožňujeme. Svým jednáním předcházíme jakémukoli snižování hodnoty a důstojnosti, nálepkování nebo infantilizaci. Nepoužíváme zdrobněliny a neoslovujeme familiérně. Oslovujeme příjmením a vykáme. Pouze na základě výslovného přání můžeme uživatele oslovovat křestním jménem, vždy však vykáme. Neignorujeme ani nezlehčujeme jeho pocity, úzkosti nebo bolesti.
  • Individuální přístup - Každému uživateli poskytujeme přiměřenou míru podpory podle jeho vlastních potřeb, schopností a možností. Motivujeme uživatele k činnostem, které sám zvládne. Pomáháme v těch činnostech, kde má uživatel omezené možnosti vzhledem ke svému zdravotnímu stavu. Podporujeme uživatele v co největší možné míře k tomu, aby se dokázali samostatně rozhodovat, posilovat svou soběstačnost a nevytvářet tak závislost na poskytované službě. Poskytujeme jim k tomu co nejvíce informací. Podporujeme uživatele v tom, aby se snažili vyjádřit své představy o tom, jak by chtěli trávit čas ve službě, nabízíme jim možnosti a pomáháme jim při formulaci svých přání a očekávání.
  • Respekt k duchovním hodnotám - Organizace je založena na křesťanských hodnotách. Tyto hodnoty naplňujeme svým postojem, kdy hájíme úctu k životu od početí až do přirozeného konce; tím, že respektujeme náboženskou odlišnost; tím že uznáváme žebříček hodnot každého uživatele, rozdílné názory nevyvracíme a nejsou důvodem k tomu, abychom uživatele odsuzovali nebo snižovali jeho hodnotu.