Zpět na stránku služby

Veřejný závazek

POSLÁNÍ

Posláním NZDM Zastávka, jejímž zřizovatelem je Charita Valašské Meziříčí, je vytvořit prostor a podnětné prostředí mladým lidem hledajícím své místo v dnešním světě, a podpořit je, aby se mohli stát samostatnými a zodpovědnými. Rozvíjíme osobnost těchto mladých lidí, podáváme jim pomocnou ruku při řešení problémů na jejich cestě k dospělosti.

 

CÍL SLUŽBY

Cílem služby je klient, zapojený do společnosti. Současně je cílem služby také preventivní činnost a depistáž. 

  • Klient zapojený do společnosti - Klient zapojený do společnosti, je mladý člověk, který přijal odpovědnost sám za sebe a své jednání, umí smysluplně trávit volný čas, nepohybuje se v oblasti sociálně patologických jevů, studuje či pracuje, má zdravé vztahy s dalšími lidmi, vnímá kontinuitu života.
  • Preventivní činnost - Klientům předáváme informace z oblasti prevence a to několika způsoby: v rámci poskytované služby pořádáme skupinové besedy i individuální rozhovory na téma prevence a informujeme o možných následcích; každé 2 měsíce se zabýváme konkrétním preventivním tématem; pořádáme přednášky pro školy, kdy žáky seznamujeme s činností naší služby; na klubu je klientům k dispozici odborná literatura a letáky dalších služeb z oblasti prevence; informujeme klienta o možnostech využívání dalších služeb; pořádáme filmové kluby s preventivním tématem.
  • Depistáž - Depistáží se rozumí cílené vyhledávání osob, které mohou podlehnout sociálně patologickým jevům či mohou být ohroženy sociálním vyloučením. V rámci terénní formy poskytované služby tak vyhledáváme a informujeme potenciální zájemce o možnostech využívání služby NZDM. Zároveň se kontaktujeme se stávajícími klienty a podporujeme je při řešení jejich nepříznivé životní situace.

 

CÍLOVÁ SKUPINA

Cílovou skupinou jsou děti a mládež ve věku 10-26 let. Může se jednat o děti a mládež z rodin ze sociálně znevýhodněného prostředí, nevyužívající standardní nabídky organizovaných volnočasových aktivit ve škole nebo jiných organizacích, neschopné umět cíleně vyhledávat smysluplné naplnění volného času, trávící svůj volný čas nejčastěji na ulicích, děti a mládež, které mají problém přijímat a respektovat autority a hranice, či experimentující s návykovými látkami.

 

ZÁSADY SLUŽBY

  • Nízkoprahovost – služba je realizována tak, aby uživateli umožňovala maximální přístupnost. Snahou je odstranit všechny časové, prostorové, psychologické, sociální a finanční bariéry. Na uživatele služby jsou kladeny minimální požadavky.
  • Bezplatnost – za využívání služby klienti nehradí žádné poplatky. Služba je tak poskytována zdarma.
  • Anonymita – klient má právo zůstat v anonymitě, není povinen poskytnout pracovníkovi své osobní údaje. Pracovníci mohou po uživateli vyžadovat pouze ty údaje, které jsou nezbytné pro poskytování služby (jméno/přezdívka, věk, spádové bydliště). Jakákoli dokumentace obsahující jeho osobní údaje je vedena s jeho osobním souhlasem a uživatel má právo do ní nahlížet. Pracovník také nikde nezveřejňuje, že daný klient využívá službu. Pořádá-li se veřejná akce, na které klienti vystupují, jsou si vědomi toho, že jejich anonymita zde ztrácí význam. Jsou na to předem pracovníky upozorňování a záleží tak na nich, zda se budou či nebudou chtít akce zúčastnit.
  • Mlčenlivost – pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost dle obecného nařízení (GDPR).
  • Respekt – pracovníci respektují práva uživatelů, každého klienta respektují jako jedinečnou bytost, respektují klientovy individuální potřeby, jeho osobnost, volí partnerský přístup.
  • Dobrovolnost (právo volby) – pracovníci respektují rozhodnutí klienta při výběru typu služby a nabízených aktivit. Klient tak má svobodnou volbu v rozsahu využívání služby při řešení své nepříznivé životní situace.