Zpět na stránku služby

Ceník

Ceník úhrad za odlehčovací služby

 

Základní činnosti ___ 130 Kč/hod.

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • sociálně terapeutické činnosti
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 

Čas nezbytný k zajištění činností ___ 99 Kč/hod. (paušál 20 min. = 33 Kč)

 

    V souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, se výše úhrady za poskytnuté služby počítá dle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění činností u Uživatele. Skutečně spotřebovaný čas nezbytný k zajištění činností v rámci jednoho setkání se skládá z času, který pracovník stráví poskytováním činností přímo u Uživatele a času nezbytného k zajištění činností v paušální výši 20 min. Tento čas se počítá pouze jednou v rámci jednoho setkání. Čas nezbytný k zajištění činností zahrnuje čas přípravy pracovníka na setkání (např. příprava pomůcek, materiálu, studium dokumentace, čas strávený na cestě
k uživateli apod.)