Zpět na stránku služby

Ceník

1 hodina osobní asistence / 135 Kč

Základní úkony služby:

  • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • Pomoc při osobní hygieně
  • Pomoc při zajištění stravy
  • Pomoc při zajištění chodu domácnosti
  • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

Fakultativní služby:

Dovoz klienta služebním automobilem Charity Valašské Meziříčí - 14,18 Kč/km - cena včetně řidiče, čas jízdy se nepočítá do doby asistence, pokud asistentka řídí auto (dovoz lze poskytnout pouze spolu s poskytnutím služby osobní asistence).

Čas nezbytný k zajištění činnosti:

  • paušálně 37 min = 25 Kč/1 setkání ................ 40 Kč/ hod.

 

V souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, se výše úhrady za poskytnuté služby počítá dle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění činností u uživatele. Skutečně spotřebovaný čas nezbytný k zajištění činností v rámci jednoho setkání se skládá z času, který pracovník stráví poskytováním činností přímo u Uživatele a času nezbytného k zajištění činností v paušální výši. Tento čas se počítá pouze jednou v rámci jednoho setkání. Čas nezbytný k zajištění činností zahrnuje čas přípravy pracovníka na setkání (např. příprava pomůcek, materiálu, studium dokumentace, čas strávený na cestě k uživateli apod.)

Minimální délka asistence je 1 hodina (výjimkou je kratší doba doprovodu). Délka asistence se počítá podle skutečně poskytnutého času přímé péče v minutách (s přesností 5 min.).

Finanční sazba za neodhlášenou asistenci se účtuje ve výši 100,- Kč za jednotlivou neodhlášenou nebo pozdě odhlášenou asistenci. Poplatek se neplatí v případě akutní hospitalizace nebo nemoci klienta a při odhlášení nejpozději předcházející den do 14:00 hod.

 

Ceník nabývá platnosti dne 1. 5. 2022