Zpět na stránku služby

Veřejný závazek

POSLÁNÍ

Pečovatelská služba Kelč je součástí Charity Valašské Meziříčí. Jejím posláním je poskytovat podporu lidem se sníženou soběstačností bezpečně setrvat co nejdéle ve svém domácím prostředí při zachování kvalitního života s důrazem na vlastní životní styl a zvyklosti.

 

CÍL SLUŽBY

  • Setrvat v domácím prostředí a mít možnost zachovat maximální míru nezávislosti na pomoci druhých osob tak, aby mohli využívat pro ně bezpečného prostředí
  • Udržet, případně rozšířit stávající dovednosti a schopnosti klienta.
  • Zajistit kontakt se sociálním prostředím, např. s navazujícími službami (pedikúra, masáže, kadeřník a další).
  • Zprostředkovat přirozené sociální vztahy a zamezit sociální izolovanost.

 

CÍLOVÁ SKUPINA

Služba je poskytovaná osobám omezeným v sebeobsluze, tzn. se sníženou soběstačností, a to:

  • dospělé osoby se zdravotním postižením v kombinaci se smyslovým postižením,
  • senioři.

 

ZÁSADY SLUŽBY

Pro Charitu Valašské Meziříčí v Olomoucké arcidiecézi je závazný kodex Charity Česká republika.

Pro samotnou práci pečovatelská služba dodržuje:

  • Důstojnost lidské osoby - dodržování lidských práv s důrazem na uplatnění vlastní vůle klienta, např.  hygienické úkony neprovádíme v přítomnosti druhé osoby, žaluzie při osobní hygieně, komunikujeme s osobou, jako s rovnocenným partnerem oslovujeme, příjmením klienta oslovujeme příjmením,  klientovi vykáme, v komunikaci nepoužíváme žádné zdrobnělinky.
  • Individuální přístup - dodržování rovného přístupu ke všem klientům, např. vcítíme se do pocitů klienta, klient si sám určuje postup poskytování služby, pracovník poskytuje pouze přiměřenou míru podpory, respektujeme náboženské vyznání klienta a jeho rodiny, zachováváme klientovu přiměřenou míru soběstačnosti, aktivně zapojujeme klienta do péče o vlastní osobu i domácnost.
  • Přístup stejný ke všem klientům - např. odborné znalosti z pravidelného vzdělávání jsou využívány u klienta, pracovnice přistupují ke všem klientům stejně, neděláme mezi klienty žádné rozdíly (titul, sympatie, nesympatie, osoba bez domova, Rom).