Zpět na stránku služby

Veřejný závazek

POSLÁNÍ

Jsme sociální služba pro děti, mládež a dospělé, kteří se v důsledku duševního onemocnění nebo psychických potíží dostali do situace, kterou nedokážou sami zvládnout. Našim posláním je poskytovat těmto lidem takovou míru podpory při zvládání nároků každodenního života, která jim umožní, v rámci jejich možností a schopností, žít plnohodnotný život. Službu poskytujeme v běžném prostředí klienta ve Valašském Meziříčí a okolí nebo prostorách služby.

 

CÍL SLUŽBY

Cílem služby je:

  • Klient, který je dle svých možností schopen pečovat o své psychické a fyzické zdraví (přijímá svou nemoc; umí si vyhledat odborníky a navázat s nimi spolupráci, např. psychiatr, psycholog, praktický lékař, soc. pracovník, navazující soc. služby apod.; ví, jak se zachovat v krizi, v případě potřeby má vytvořený protikrizový plán, který dokáže využívat).
  • Klient, který je dle svých možností schopen se o sebe postarat a žít v běžné společnosti (umí žít samostatně nebo s blízkými osobami v domácnosti, o kterou dokáže sám pečovat; je finančně zabezpečen a umí hospodařit s penězi; umí nalézt a udržet si zaměstnání; zvládá si na úřadech a dalších institucích vyřídit své záležitosti a využívat běžně dostupných služeb).
  • Klient, který je schopen rozvíjet a udržet sociální vazby s rodinou, přáteli, kolegy, apod.; umí navázat kontakt s jinou osobou.
  • Klient, který umí smysluplně využívat svůj volný čas (umí si vyhledat vhodné aktivity; umí aktivně a hodnotně plánovat a využívat volný čas dle svých potřeb a možností.

 

CÍLOVÁ SKUPINA

Děti, mládež a dospělí s duševním onemocněním a lidé, kteří se dostali do psychických potíží vlivem své nepříznivé životní situace.

 

ZÁSADY SLUŽBY

  • Respektování lidské důstojnosti - Klienti si mohou svobodně zvolit služby, které budou využívat v čase, který jim vyhovuje a není v rozporu s provozní dobou služby. Pracovníci respektují tempo a schopnosti klienta.
  • Princip partnerství - Klient se podílí na plánování a průběhu služby je veden k samostatnosti a zodpovědnosti za své jednání. Je vnímán jako partner.
  • Kvalita služby - Služby jsou poskytovány na odborné úrovni, profesionálními pracovníky, kteří se průběžně vzdělávají a usilují o zvyšování kvality služby. Dbáme o vytváření bezpečného prostředí.
  • Princip rovnosti - Klienti jsou přijímáni a je k nim přistupováno bez ohledu na jejich věk, rasu, náboženské vyznání, sex. orientaci.