Od sloučení po současnost

Na základě rozhodnutí našeho zřizovatele, olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera, došlo k 1. lednu 2011 ke sloučení tří samostatných Charit - Charity Valašská Bystřice, Farní charity Rožnov pod Radhoštěm a Charity Valašské Meziříčí - v jednu společnou organizaci s názvem Charita Valašské Meziříčí. 

Ředitelkou Charity Valašské Meziříčí se stala Mgr. Zdislava Odstrčilová.

Od 1. 9. 2011 organizaci řídí Ing. Jiří Gavenda. 

 

 

2011

Na podzim (téměř na den přesně jeden rok po poklepání zákl. kamene) začala stavba nové budovy Centra služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením v Rožnově p. R..

 

2012

 • Rok 2012 je možno nazývat rokem dalších budov Charity Valašské Meziříčí.
 • 15. června dochází ukončení rekonstrukce a slavnostnímu otevření Charitního domu pokojného stáří ve Valašské Bystřici.
 • Téhož roku je dokončena stavba zázemí pro služby a pracovníky na území Rožnovska s názvem Centrum služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením v Rožnově p. R.
 • Je rovněž odkoupena budova na ul. Zámecká ve Valašském Meziříčí, kde sídlí služby pro lidi bez přístřeší a Charitní šatník.
 • 12. listopadu začíná Charitní pečovatelská služba Kelč působit v nové budově, v prostorách příjemnějších a hlavně přístupnějších pro pracovníky i klienty a jejich rodinné příslušníky.
 • Charitní šatník začíná s pořádáním dobročinných bazarů na náměstí ve Valašském Meziříčí. 

  Charitní dům pokojného stáří Valašská Bystřice  

 

  Centrum služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením v Rožnově p. R.

 

2013

 • V nové budově v Rožnově je zahájen běžný provoz a je rovněž otevřena nová sociální služba pro seniory s názvem Centrum denních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením
 • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi SASanky rozšiřují svou působnost na Hranice a okolí, tedy i do Olomouckého kraje.  

2014

 • 20. března dochází k otevření  Dobročinného obchodu na ulici Křížkovského ve Valašském Meziříčí. 
 • V tomto roce vzniká pracovní tým pro mimořádné události, který je v případě živelných pohrom přiipraven pomoci lidem v zasažených oblastech. 

2015

 • Tento rok je významným pro poskytování především terénních služeb pro seniory. Díky pomoci česko – švýcarských fondů je zakoupeno 10 nových automobilů a pořízena řada kvalitních kompenzačních pomůcek.
 • Dobročinný obchod prošel významnou proměnou. Snahou je oslovit další okruh potencionálních zákazníků. Obchůdek byl přejmenován na "Krámek v pasáži", změnil svoji koncepci a rozšířil nabídku dosavadního sortimentu.
 • 31. prosince je ukončena činnost Centra denních služeb v Rožnově p. R. 

  Krámek v pasáži

 

2016

 • 1. ledna zahájil činnost Denní stacionář Radost (změna druhu poskytované sociální služby z Centra denních služeb na Denní stacionář, jehož náplň lépe odpovídá požadavkům klientů a jejich rodin.)
 • 5. prosince otevírá Charita ve Valašském Meziříčí  Centrum sociálně-materiální pomoci. To poskytuje klientům nejen materiální pomoc, ale i poradenství, jak a kde řešit obtížnou životní situaci.
 • Charita Valašské Meziříčí se stává držitelem významné finanční podpory EU, díky které je možné realizovat dva projekty zaměřené na zvýšení kvality všech našich poskytovaných služeb, resp. profesionalizaci Charity Valašské Meziříčí v oblasti strategického plánování, personální oblasti, PR a marketingu a fundraisingu. Organizace si definovala nový veřejný závazek, včetně nového výstižnějšího motta "Dáváme lidem naději, vracíme lásku světu", které v sobě zahrnuje celou šíři poskytovaných činností.
 • Druhá polovina roku je ve znamení realizace projektu Nadace ČEZ pod názvem "Děti na pomoc aktivnímu stáří". Jedná se o spolupráci Základní školy ve Valašské Bystřici a tamního charitního domova pro seniory. Cílem projektu je propojit mezigenerační vztahy žáků a seniorů a rekonstrukce dosud nevyužívané zahrady a její zpřístupnění ubytovaným seniorům a jejich rodinným příslušníkům.
 • Charita Valašské Meziříčí se poprvé aktivně zapojuje do celorepublikové akce "Noc venku". 

   Slavnostní otevření zahrady u Domu pokojného stáří

  Noc venku

 

2017

 • Pokračuje realizace projektu EU, začíná se používat jednotný vizuální styl organizace, máme nové webové stránky.
 • K 31. srpnu je ukončena činnost Sociálně aktivizačních služeb pro seniory v Rožnově pod Radhoštěm.
 • Z projektu "Podpora mobility sociálních služeb" jsou pořízeny 3 nové osobní automobily a jeden devítimístný s úpravou pro převoz dvou osob na invalidním vozíku pro účely Domova pro seniory. 
 • O šíři činností Charity Valašské Meziříčí svědčí zapojení do celorepublikové akce „Férová snídaně“, jehož součástí je pořádání piknikového happeningu na podporu fairtradových a lokálních pěstitelů, a to ve spolupráci se SPŠ stavební.

  První "Férová snídaně ve Valmezu"

 

2018

 • V rámci projektu "Stavební úpravy objektu Charity Valašské Meziříčí" se podařilo za plného provozu zrekonstruovat budovu na ul. Zámecká za účelem zkvalitnění poskytovaných služeb lidem bez domova  
 • Kvůli nerentabilitě byla ukončena činnost Krámku v pasáži a v listopadu se ve zrekonstruovaných prostorách otevírá Kompoot - prostě jiný obchod, kde může veřejnost použité věci darovat a zároveň nakoupit za velmi příznivé ceny. Cílem je nejen umožnit nákup za přijatelné ceny lidem v sociální nouzi, ale i přispívat k minimalizaci zbytečného plýtvání a vzniku zbytečného odpadu.
 • 31. prosince končí téměř po dvaceti letech Klub Zeferino. Důvodem je nemožnost získat finance na provoz této nesociální služby.

  Slavnostní otevření zrekonstuované budovy na ul. Zámecká ve Valašském Meziříčí; Kompoot - prostě jiný obchod

 

2019

 • 1. ledna zahajuje činnost terénní Odlehčovací služba v Rožnově p. R. Doplňuje tak komplex služeb pro seniory a lidi se zdravotními obtížemi, kteří jsou odkázáni na pomoc druhých.
 • 1. listopadu bylo otevřeno Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež TRIUMF klub v Rožnově p. R. 
 • Sociální rehabilitace AMIKA se stěhuje  do nových prostor (ul. Příční 523, Val. Meziříčí) lépe odpovídajících potřebám lidem s duševním onemocněním.
 • Ve spolupráci s TV Noe vzniká dokument shrnující činnost naší organizace "Dáváme lidem naději".
 • Byla započata externí spolupráce s firmou HS Computers (celková rekonstrukce v oblasti IT zaměřená zejména na zabezpečení sítí).

  Slavnostní otevření NZDM Triumf klub

 

2020

 • Díky finanční podpoře EU dochází k rekonstrukci podkroví charitní budovy v Rožnově p. R. a vybudování zázemí pro Pečovatelskou službu
 • Do provozu služeb dost zásadním způsobem zasahuje covidová pandemie. Některé služby mají státem pozastavenu činnost, někde došlo k rapidnímu úbytku klientů, jinde se naopak činnosti rozšířily.
 • Z dotace EU jsou pořízeny další 3 nové automobily pro Osobní asistenci. Pro představu, Charita Valašské Meziříčí pro svou činnost potřebuje bezmála 40 spolehlivých automobilů, které pracovníky denně dopravují k cca 100 – 150 klientům na území od Kunovic, Lázů, Potštátu, Malé Bystřice až po nejvzdálenější samoty Horní Bečvy. 

 

 

Činnost Charity Valašské Meziříčí je zaměřena především na poskytování sociálních a zdravotních služeb. Nedílnou součastí je také podpora zahraničních humanitárních aktivit, např. prostřednictvím Adopce na dálku. Tuto pomyslnou hranici překračujeme aktivitami, které směřujeme k široké veřejnosti. Nejen, že se zapojujeme do akcí ostatních pořadatelů, ale tyto aktivity také sami realizujeme. Je potřeba vyzdvihnout také spolupráci s farnostmi našeho děkanátu. Bez jejich podpory bychom nemohli realizovat Tříkrálovou sbírku, Postní almužnu, Balíček na Ukrajinu, materiální sbírky pro lidi v krizi apod.

Bezmála dvacet let se koná poutní zájezd pro seniory na Sv. Hostýn. Od roku 2013 pořádáme Charitní ples, který se v posledních letech stal benefičním. Tradičním se stal prodej adventních věnců na trzích a u kostelů. 

Každoročně činnost Charity prezentujeme na Jarmarku neziskových organizací v Rožnově p. R. a na Veletrhu sociálních služeb ve Valašském Meziříčí. 

Těší nás, že se na podporu naší organizace konají také Potravinové sbírky ve velkých obchodních řetězcích, adventní koncerty ZUŠ v Rožnově p. R. nebo hudební večer Dárek Jam. 

Pravidelně se zapojujeme do celorepublikových osvětových akcí Ukliďme Česko, Férová snídaně a Noc venku. 

Všechny tyto aktivity by se neobešly bez podpory našich dobrovolníků a příznivců z farností, základních a středních škol v regionu, firem a dalších organizací.